Merchants of Rivervale

NPCs whose death raise faction


in Misty Thicket by
 • Mooto (33104)
 • The Fabled Mooto (33157)
 • Gunrich (33135)
 • Bronin Higginsbot (33079)


 • in Rivervale by
 • Toelia Snuckery (19059)
 • Rueppy Kutpurse (19060)
 • Hebber Druneny (19061)
 • Lendel Deeppockets (19062)
 • Bouncer Bigboot (19091)
 • Bouncer Bogglebin (19094)


 • in The Misty Thicket by
 • Gunrich (415111)
 • Bronin Higginsbot (415057)
 • Brock Brawlbottom (415058)


 • NPCs whom death lowers the faction


  in Butcherblock Mountains by
 • a greedy beggar (68006)


 • in East Commonlands by
 • Jimble Woodentoe (22014)


 • in Eastern Plains of Karana by
 • Tholris (15043)


 • in Misty Thicket by
 • Blixkin Entopop (33066)
 • Deputy Looh (33067)
 • Deputy Budo (33068)
 • Deputy Drebo (33069)
 • Deputy Eigon (33070)
 • Deputy Poolt (33151)
 • Deputy Felp (33072)
 • Deputy Keld (33073)
 • Ella Foodcrafter (33077)
 • Lil Honeybugger (33081)
 • Lil Honeybugger (33129)
 • Joogl Honeybugger (33084)
 • Joogl Honeybugger (33127)
 • Joogl Honeybugger (33134)
 • Hanga Wiskin (33085)
 • Topper Drodo (33086)
 • Tipa Lighten (33087)
 • Sonsa Fromp (33088)
 • Bim Buskin (33089)
 • Deputy Tagil (33090)
 • Deputy Vastin (33091)
 • Ember (33065)


 • in Najena by
 • an injured halfling (44052)


 • in Neriak - Commons by
 • Leatherfoot Deputy (41002)


 • in North Freeport by
 • Falia Frikniller (8103)


 • in Rivervale by
 • Deputy Raynin (19002)
 • Deputy Alltin (19119)
 • Deputy Kapop (19003)
 • Deputy Hiltop (19136)
 • Deputy Chopo (19004)
 • Deputy Pittin (19124)
 • Deputy Quillto (19005)
 • Deputy Zopo (19130)
 • Deputy Leeot (19006)
 • Deputy Gozan (19126)
 • Deputy Rollin (19007)
 • Deputy Deego (19125)
 • Deputy Banto (19008)
 • Deputy Pigon (19120)
 • Deputy Regno (19009)
 • Deputy Beedo (19129)
 • Deputy Antana (19010)
 • Deputy Heepo (19127)
 • Deputy Sertlin (19011)
 • Deputy Fozon (19128)
 • Deputy Percin (19012)
 • Deputy Olo (19121)
 • Deputy Higrin (19013)
 • Deputy Jeggin (19123)
 • Deputy Goltin (19014)
 • Deputy Tilo (19122)
 • Dalorio Blistbobble (19018)
 • Exterminator Sutten (19019)
 • Slim Waterman (19020)
 • Misty Valefriend (19021)
 • Alice Sweetoven (19022)
 • Blippo Stumbletoe (19023)
 • Frappy Slimfinger (19024)
 • Gilth Harvester (19025)
 • Altha Shadowjumper (19026)
 • Teelie Meegles (19031)
 • Uma Sweetcookie (19033)
 • Joana Jinklebelly (19034)
 • Gerb Jinklebelly (19035)
 • Frankle Ironhair (19036)
 • Betty Brickbaker (19037)
 • Yola Sweetcookie (19038)
 • Burtle Barrelbelly (19039)
 • Marta Claytoe (19040)
 • Bipdo Hargin (19041)
 • Jimji Bottletoe (19042)
 • Bartle Barnick (19043)
 • Kevlin Diggs (19049)
 • Twippie Diggs (19050)
 • Meeka Diggs (19051)
 • Uner Gnarltrunk (19053)
 • Marshal Anrey (19055)
 • Marshal Ghobber (19056)
 • Marshal Lanena (19057)
 • Sheriff Roglio (19058)
 • Kizzie Mintopp (19066)
 • Byl Babbinsbort (19067)
 • Bimble Babbinsbort (19068)
 • Donlo Goobler (19069)
 • Gaffin Deeppockets (19070)
 • Crista Tagglefoot (19072)
 • Deputy Dopkin (19073)
 • Deputy Tocat (19138)
 • Bodbin Gimple (19074)
 • Pipple Purpleroot (19077)
 • Daleen Leafsway (19079)
 • bag merchant (19080)
 • Wibble Bramblebush (19081)
 • dock merchant (19082)
 • Fiddy Bobick (19083)
 • Innkeep (19084)
 • Mac Deeppockets (19087)
 • Blinza Toepopal (19088)
 • Flyndia Deeppockets (19089)
 • Mayor Gubbin (19104)
 • Rantho Goobler (19105)
 • Charlotte Diggs (19106)
 • Deputy Cheel (19144)
 • Deputy Higley (19108)
 • Deputy Finlip (19145)
 • Deputy Shelmy (19109)
 • Deputy Tizzin (19146)
 • Deputy Tonlo (19110)
 • Deputy Niepo (19147)
 • Deputy Lowmot (19111)
 • Mangler (19115)
 • Korben Dallas (19200)
 • Zenlan (19201)
 • Claret Fooble (19202)
 • Bazaar (19135)


 • in The Misty Thicket by
 • Deputy Vastin (415000)
 • Deputy Tagil (415001)
 • Hanga Wiskin (415003)
 • Topper Drodo (415006)
 • Tipa Lighten (415007)
 • Sonsa Fromp (415009)
 • Bim Buskin (415018)
 • Joogl Honeybugger (415029)
 • Lil Honeybugger (415030)
 • Relia Wastein (415038)
 • Faano Windmaker (415040)
 • Ember (415048)
 • Blixkin Entopop (415049)
 • Ella Foodcrafter (415050)
 • Deputy Asler (415052)
 • Deputy Keld (415053)
 • Deputy Budo (415054)
 • Deputy Drebo (415055)
 • Deputy Poolt (415056)
 • Deputy Eigon (415106)
 • Deputy Looh (415059)
 • Deputy Felp (415061)


 • in The Nektulos Forest by
 • Leatherfoot Scout (25077)
 • Quester Dunden (25065)
 • Master Whoopal (25130)
 • Himmel (25079)
 • Rollis (25131)
 • Jossle (25080)
 • Jossle (25139)
 • Leatherfoot Sergeant (25081)
 • Leatherfoot Sergeant (25128)
 • Leatherfoot Scout (25082)
 • Leatherfoot Scout (25083)
 • Leatherfoot Corporal (25084)
 • Leatherfoot Corporal (25085)
 • Quester Hannil (25086)
 • Initiate Pool (25135)
 • Leatherfoot medic (25087)
 • Initiate Umbra (25088)
 • Initiate Umbra (25136)
 • Gollee (25089)
 • Foley (25140)
 • Klimmer (25090)
 • Klimmer (25137)
 • Snitch (25091)
 • Bink (25138)
 • Quester Hannin (25092)
 • Initiate Guanin (25439)
 • Neophyte Hazel (25094)
 • Initiate Rambel (25095)
 • Initiate Hart (25096)
 • Neophyte Halle (25114)
 • Neophyte Edel (25141)
 • Leatherfoot Captain (25099)
 • Leatherfoot Deputy (25143)
 • Leatherfoot Scout (25341)
 • Leatherfoot Corporal (25343)
 • Leatherfoot Sergeant (25351)
 • Leatherfoot Deputy (25390)
 • Leatherfoot Captain (25352)
 • Initiate Hart (25384)
 • Initiate Guanin (25389)
 • Initiate Pool (25391)
 • Master Whoopal (25392)
 • Initiate Umbra (25393)
 • Initiate Rambel (25394)
 • Initiate Abber (25395)
 • Forley (25421)
 • Hamer (25423)


 • in The Northern Plains of Karana by
 • Xanuusus (13061)